Ochrana osobních údajů

a) Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které mu zákazník poskytnul, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí služby či produktu. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány žádným dalším subjektům, s výjimkou smluvních partnerů zajišťujících platební styk a dopravu (např. banky, dopravce).

b) Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před zneužitím.

c) Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

d) Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby či produktu zákazníkem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním služby či produktu tak, jak je uvedeno v samostatném informování zákazníka.

e) Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu přiměřenou, nanejvýš však po dobu 10 let od ukončení poskytování služby/produktu (s ohledem na délku promlčecí doby dle platných právních předpisů).

f) Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
g) Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Další podmínky zpracování osobních údajů, specifikace zpracování konkrétních osobních údajů a kontaktní údaje, na kterých budou zákazníkovi zodpovězeny jeho případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů ze strany prodávajícího, jsou podrobně rozepsány zde.